Obchodné podmienky

internetového obchodu www.dirtyhands.sk – graffiti shop.
Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky štandardne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.dirtyhands.sk – graffiti shop.
 2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil obchodnými podmienkami internetového obchodu www.dirtyhands.sk, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a teda že ich v plnej miere akceptuje. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci upozornený ešte pred realizovaním objednávky a má možnosť si ich podrobne preštudovať.

Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. .

 1. Obchodné podmienky internetového obchodu www.dirtyhands.sk sú vypracované v súlade so:

zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.dirtyhands.sk pod samostatnou podstránkou a sú dostupné pre kohokoľvek 24/7
 2. Kupujúci zrealizovaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dostatočne oboznámil a plne ich znenie akceptuje.

Zmluvné strany sa môžu v prípade obojstranného záujmu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
Článok II
Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.dirtyhands – graffiti shop:
  Richard Luntner
  Horárska 12429/60, 080 01 Prešov
  IČO: 51235749 DIČ: 1123748274
  IČ DPH: Nie je platcom DPH
  Potrebné aktuálne kontakty sú na podstránke „kontakt“.
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 2. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

osoba zapísaná v obchodnom registri ,

osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.dirtyhands.sk – graffity shop, je katalógom bežne dodávaných produktov a internetový obchod nezaručuje stálu dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť konkrétneho produtku je však možné overiť ešte pred objednávkou a to pomocou uvedených kontaktov na podstránke „kontakt“.
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom:

elektornickej objednávky skrz internetový obchod www.dirtyhands.sk – graffiti shop

elektronickej pošty,

telefonicky

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar a jeho množstvo na základe aktuálnej ponuky a priebežne si vybrané produkty môže kontrolovať v zobrazenom košíku. Objednávka sa stáva záväzne potvrdená odsúhlasením obchodných podmienok a kliknutím na ikonku „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky danú objednávku skontrolovať a prípadne ju pozmeniť.

Objednávka e-mailom

Pri objednávke e-mailovou formou je potrebné udať všetky potrené údaje ako pri elektronickej objednávky a to tak, aby nemohlo dôjsť k nesprávnemu vypracovaniu objednávky zo strany internetového obchodu. V prípade zistenia akýchkoľvek nejasností si internetový obchod vyhradzuje právo objednávku neakceptovať.

Telefonická objednávka

Pri objednávke telefonickou formou je potrebné udať všetky potrené údaje ako pri elektronickej objednávke a to tak, aby nemohlo dôjsť k nesprávnemu vypracovaniu objednávky zo strany internetového obchodu. V prípade zistenia akýchkoľvek nejasností si internetový obchod vyhradzuje právo objednávku neakceptovať.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

 1. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 3. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve, počte a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom

Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:

poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

Predávajúci je povinný pri uzatváraní kúpnej zmluvy dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 2. Kupujúci je povinný najmä:

včas prevziať tovar v mieste určenia,

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,

potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.

 1. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
  Článok V
  Cena tovaru
 2. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.dirtyhands.sk – graffiti shop aktuálne a platné. Uvádzané sú v mene EURO bez dane z pridanej hodnoty (DPH), nakoľko prevádzkovateľ internetového obchodu www.dirtyhands.sk – graffiti shop, nie je platcom DPH. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári, tesne pred odoslaním záväznej objednávky.
 3. Konečná cena je uvádzaná vrátane poštovného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 4. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
 6. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.
  Článok VI
  Poštovné a balné
 7. Dodanie Slovenskou poštou, a.s., na dobierku

Predávajúci posiela balík prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..

Dodanie je zvyčajne do 48 hodín po odovzdaní na prepravu.

V prípade objednávky do 100,- EUR je cena poštovného 5,50- EUR.

Dodanie kuriérom s platbou vopred

Predávajúci posiela balík prostredníctvom kuriérskej spoločnosti len na základe individuálnej požiadavke kupujúceho, ktorý si sám zvolí kuriérsku spoločnosť. Pri doručovaní kuriérskou spoločnosťou, na základe požiadaviek kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu vopred, pred samotným odoslaním objednaného tovaru na účet predávajúceho.

Cena za balík je určená v zmysle cenníka zvolenej kuriérskej spoločnosti.
Článok VII
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru, alebo po vzájomnej dohode, vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Na dobierku

Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Tovar sa objednáva priamo od dodávateľov a následne je preposlaný kupujúcemu. Doba dodania záleží od dodania tovaru dodávateľmi, spravidla však dochádza k dodaniu tovaru kupujúcemu do 7 dní od potvrdenia objednávky.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môže každá zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.
 3. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 5. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 6. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@dirtyhands.sk
 7. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 10. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.
 11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
  Článok IX
  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 13. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
  Článok X
  Odstúpenie od zmluvy
 14. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 15. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia kôpnej zmluvy.
 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

Richard Luntner
Horárska 12429/60, 080 01 Prešov

alebo mailom na info@dirtyhands.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:

Richard Luntner
Horárska 12429/60, 080 01 Prešov

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 7. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 8. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 10. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 11. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
  Článok XI
  Riešenie sporov

I. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním
internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

II. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc
súdom Slovenskej republiky.

III. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ
oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@fatcap.sk,
alebo poštou na adresu predávajúceho.
Článok XII
Zodpovednosť predávajúceho za vady

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je min.24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.
  Článok XIII
  Reklamačné podmienky

Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.dirtyhands.sk – graffiti shop
Článok XIV
Platnosť zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Článok XV
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Článok XVI
Záverečné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.dirtyhands.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

II. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to
bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

III. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.02.2017
Kategórie produktov